นั่งร้านเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงานซ่อมแซมงานก่อสร้าง อุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานขึ้นไปทำการก่อสร้างหรือซ่อมแซม วางวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการทำงานได้ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนั่งร้านจะถูกรื้อถอนออกตามข้อกำหนดของแผนงานที่วางไว้ ผู้ที่ปฏิบัติงานบนนั่งร้านหรือเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน ควรผ่านการอบรมนั่งร้านเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีหลายอย่างขึ้นอยู่ที่งบประมาณและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ มีทั้งนั่งร้านไม้ไผ่ นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวนั่งร้านเสาเรียงคู่ นั่งร้านแบบใช้เหล็กท่อประกอบ นั่งร้านแบบแขวนยืดและนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้ นั่งร้านทำจากเหล็กท่อได้รับความนิยม มีแผ่นพื้นสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติงานหรือไว้วางวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในประเทศไทยนั้นสมัยก่อนนิยมใช้ไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันนั้นไม้ไผ่อาจมีความแข็งแรงทนทานไม่เพียงพอ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างเหล็กแทน สามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะและมีความมั่นคงแข็งแรงกว่า

อบรมนั่งร้านเหมาะกับใคร

การอบรมนั่งร้านเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะต้องมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างระดับบนนั่งร้านหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนั่งร้าน โดยเฉพาะในองค์กรสายงานที่มีการใช้งานนั่งร้านในการทำงานเป็นประจำ เช่น งานก่อสร้าง งานซ่อมแซม งานบำรุงรักษา งานทำความสะอาดหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานบนนั่งร้านจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการทำงานเข้าใจมาตรฐานการป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

อบรมนั่งร้านอะไรบ้าง

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและมาตรฐานในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน
  • กรณีศึกษาอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน
  • ได้เรียนรู้ประเภทของนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง
  • เรียนรู้การติดตั้งหรือเตรียมติดตั้งนั่งร้าน รวมถึงการรื้อถอน
  • เรียนรู้ในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับน้ำหนักของนั่งร้านและข้อกำหนดต่างๆ
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้เกี่ยวกับการตรวจสอบนั่งร้าน
  • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ปัจจุบันมีสถาบันที่รับอบรมนั่งร้านหลายสถาบัน เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้อนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีมาตรฐาน ISO 9001 หลักสูตรที่ใช้อบรมเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีมาตรฐานหลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ตอบรับกับเทรนและกฎหมายใหม่ในปัจจุบันและเลือกสถาบันที่รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ  มีทีมงานวิทยากรหรือผู้ฝึกอบรมที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์โดยตรงสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง อย่างถูกต้องจนเกิดความปลอดภัยในการทำงาน